Regulamin Poradni Dietetycznej Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady funkcjonowania poradni dietetycznej i treningowej Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK, adres: KLAUDIA PTAK, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Grodzisko, nr 3a, 35-060, poczta Rzeszów, Numer NIP: 8191669668, Numer REGON: 382046486, adres do doręczeń: ul. Grodzisko, nr 3a, 35-061, poczta Rzeszów Telefon: +48 661 152 205, E-mail: [email protected], (dalej: Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING Klaudia Ptak), a w szczególności zasady na jakich świadczone są Usługi na rzecz Klientów, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień, formy świadczenie Usług, zasady na jakich zawierane są Umowy sprzedaży Usług, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady na jakich można odstąpić od umowy.
 • Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING Klaudia Ptak świadczy usługi stacjonarnie w Poradni, online oraz telefonicznie. Usługi online świadczone są za pośrednictwem Strony Internetowej, komunikatorów internetowych lub poczty elektronicznej.
 • Wszystkie Usługi świadczone w ramach Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK świadczone są przez profesjonalnych i doświadczonych Dietetyków.
 • Niepełnoletni Klienci mogą korzystać z Usług Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Dietetyk może odmówić Klientowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
 1. Zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest nieletni lub niepoczytalny;
 2. Zachowanie Klienta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników lub osób trzecich;
 3. udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszało by prawa osób trzecich;
 4. udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.
 • W celu korzystania z Usług Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK online Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu albo do telefonu. Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie działający sprzętu lub oprogramowanie Klienta, uniemożlwiający mu właściwy odbiór Usług świadczonych przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK , w tym w szczególności usług świadczonych online.
 • Informacje o Usługach podane na stronie internetowej Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK w szczególności ich opisy, skład oraz ceny https://klaudiaptak.pl/cennik/, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w POLITYKA PRYWATNOŚCI: https://klaudiaptak.pl/polityka-prywatnosci/.
 • W trakcie korzystania z Usług Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK zbierane są dane informatyczne na zasadach określonych w POLITYKA COOKIES: https://klaudiaptak.pl/polityka-prywatnosci/..
 • Usługi świadczone przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej.
 • Usługi świadczone przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nie mogą być także podstawą do podejmowania, bądź zaniechania przez Klienta leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków. Usługi te nie również konsultacją lekarską, jak i poradą lekarską.
 • Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się przez Klienta do przekazanych informacji za pośrednictwem Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK lub Dietetyka. Usługi wymagają ze Strony Klienta pełnego zaangażowania, przede wszystkim w zakresie przekazywanych danych na temat jego stanu zdrowia, samopoczucia, przebytych chorób, stale przyjmowanych leków, przekazanie aktualnych Wyników Badań.
 • Usługi świadczone przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK realizowane na rzecz Klienta mają charakter wyłącznie informacyjny i są związane z promocją zdrowia. Usługi umożliwiają Klientom zwiększenie samokontroli nad czynnikami warunkującymi Ich stan zdrowia. Klient korzystający z Usług Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK przyjmuje do wiadomości, iż Usługi świadczone przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na ostateczny efekt porad i zaleceń dietetycznych.
 • Usługi świadczone przez Dietetyków Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK zawierają autorską interpretację stanu zdrowia Klienta, sporządzoną na postawie przedstawionych przez Klienta Wyników Badań oraz wywiadu z samym Klientem.
 • Klient oświadcza, że nie zataił jakichkolwiek wiadomości mających istotne znaczenie dla oceny jego stanu zdrowia oraz na tym, że w wywiadzie oświadczył prawdę. Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nie ponosi odpowiedzialności za błędnie udzieloną Konsultację (Wizytę Kontrolną) lub wykonaną Usługę na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji na temat jego nawyków żywieniowych, przyjmowanych leków, stanu zdrowia, nieprzedstawienia Wyników Badań, zatajenia informacji niezbędnych do udzielania Usługi przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK .
 • Dieta oraz suplementacja, plan treningowy nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania. Zalecenia przekazane przez Dietetyka oraz Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK są ograniczone czasowo i są zawsze zgodne z aktualnym stanem zdrowia Klienta na dzień ostatniej Konsultacji lub Wizyty Kontrolnej. Tym samym Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń przekazanych przez Dietetyka. Każda Usługa jest indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta i skierowane wyłącznie do niego.
 • Informacje te stanowią własność intelektualną Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK i podlegają stosownej ochronie prawnej. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne odtwarzanie lub udostępnianie, bez pisemnej zgody Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK jest zabronione.

§ 2 Objaśnienia pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 • Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Grodzisko, nr 3a, 35-060, poczta Rzeszów, Numer NIP: 8191669668, Numer REGON: 382046486, adres do doręczeń: ul. Grodzisko, nr 3a, 35-060, poczta Rzeszów Telefon: +48 661 152 205, E-mail: [email protected]– podmiot odpowiedzialny oraz świadczący Usługi, tj. :KLAUDIA PTAK, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK; ilekroć używana przy różnych formach komunikacji jest używana nazwa handlowa „Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK ”, logotyp „Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK .” lub inne znaki słowne albo słowno-graficzne z określeniem „Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK .” należy przez to rozumieć, iż jest to firma Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK.
 • Formularza Konsultacyjny (Karta Wywiadu) – formularz dla Klienta, który dokonał zamówienia wybranych przez siebie Usług, zawierający pytania skierowane do Klienta niezbędne do przygotowania Konsultacji i udzielenia Usług przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK ;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK ; ilekroć Regulamin posługuje się pojęciem Klient należy rozmieć przez to zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę;
 • Konsultacja (Wizyta Kontrolna) – spotkanie pomiędzy Klientem a Dietetykiem, na którym Klient przekazuje wszelkie niezbędne aktualne wyniki badań lekarskich, poddaje się badaniu z udziałem Dietetyka i na którym Dietetyk, na podstawie zebranego wywiadu od Klienta, podejmuje decyzję o dalszych krokach celem zrealizowania zamówionej przez Klienta Usługi. Możliwa również w formie on-line i telefonicznie.;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK ;
 • Opłata/ Cena/ Wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od pacjenta;
 • Poradnia – miejsce, w którym świadczone są Usługi na rzecz Klientów w sposób bezpośredni przez Dietetyków Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK , tj. w lokalu przedsiębiorstwa, którego adres wskazany jest w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 • Przedsiębiorąca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin – określa prawa i obowiązki Stron związane z świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK oraz określający prawa i obowiązki stron związane z świadczeniem usług w siedzibie Poradni;
 • Rejestracja – czynność podczas, której Klient osobiście lub za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie składa zamówienia na interesującą go Usługę świadczoną przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK oraz wypełnia Formularza Konsultacyjny;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 • Strona Internetowa – www.klaudiaptak.pl
 • Umowa – umowa sprzedaży Usług, której zakres regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta, zawartej pomiędzy Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Strony Internetowej, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub telefonu (poza lokalem przedsiębiorstwa), albo umowa sprzedaży Usług, której zakres regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK , a Klientem na miejscu w siedzibie Poradni Stacjonarnej (umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa);
 • Usługa (Pakiet Usług) – wszelkie usługi oferowane przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK (wymienione na stronie www.klaudiaptak.pl). Usługi świadczone są bezpośrednio w siedzibie Poradni oraz online, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość; Usługi świadczone są w ramach pojedynczych Usług albo w formie pakietu Usług (Pakiet Usług); jeżeli mowa o Usłudze należy przez to rozumieć także Pakiet;
 • Wyniki badań – każda dokumentacja medyczna stanu zdrowia Klienta (aktualna), potrzebna do przeprowadzenia Konsultacji (Wizyty Kontrolnej) i dalszych działań ze Strony Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK zmierzających do ocenienia stanu zdrowia Klienta i podjęcia kroków w celu udzielania kompletnej Usługi; Koszty przeprowadzenia badań zawsze obciążają Klienta.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy tj. zakupu Usługi.

§ 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży (online)

 • Zamówienia elektroniczne, tj. za pośrednictwem e-mail ([email protected]) są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. Zamówienia na współpracę online można składać również telefonicznie: Telefon: +48 661 152 205 w godzinach od 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku. W trakcie składania zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych oraz adresu poczty elektronicznej, celem przesłania wszelkich niezbędnych informacji
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie należy wejść na Stronę Internetową dokonać wyboru Usług.
 • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia w tej formie jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]., gdzie w tytule wiadomości należy wpisać: „Dieta/trening Start” oraz wskazać w treści tzw. zapotrzebowanie na usługę, wybrany pakiet dietetyczny, ze strony https://klaudiaptak.pl/cennik/ i jego potwierdzenie przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK (poczta elektroniczna).
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia lub Zamówienie złożone drogą telefoniczną stanowi oświadczenie woli zawarcia z Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, regulamin, na podstawie których może zweryfikować poprawność wybranej Usługi oraz kwotę do zapłaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu, informacje o prawach w zakresie ochrony jego danych osobowych oraz obowiązkach Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym informacje o tym, jak dane osobowa Klienta są przetwarzane, formularz zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy w przypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, lub na odległość oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z prośbą o akceptację regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznanie się z klauzulą informacyjną, akceptacją ceny i zakresu usługi.(dalej: e-mail nr 1- Dietetyka).
 • Klient w odpowiedzi na e-mail nr 1- Dietetyka, jeżeli akceptuje wszystkie warunki niezbędne do rozpoczęcia świadczenia usług, zobowiązany jest do wysłania e-maila zwrotnego, załączając akceptacje i zgody o których mowa w pkt.3. w terminie 3dni roboczych na adres e-mail Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK , lub pocztą na adres wskazany w par.1.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK wiadomości e-mail lub korespondencji Klienta, o której mowa powyżej.
 • Po dokonaniu Rejestracji i w zależności od wykupionej Usługi Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK skontaktuje się z Klientem (poczta elektroniczna, komunikator internetowy lub telefon), umówi wizytę w Poradni lub konsultacje on-line, udzieli niezbędnych wyjaśnień oraz prześle odpowiednie dokumenty zgodne z wykupioną Usługą w tym formularz , w tym wskaże rachunek bankowy potrzebny do dokonania zakupu Usługi (jeśli wcześniej nie zostały takie informacje udzielone).

§ 4. Rejestracja w Poradni oraz rejestracja telefoniczna

 • W celu zakupienia Usług Klient może dokonać Rejestracji osobiście w siedzibie Poradni lub telefonicznie: Telefon: +48 661 152 205 w godzinach od 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku.
 • W trakcie Rejestracji, Klient zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych oraz adresu poczty elektronicznej, celem przesłania wszelkich niezbędnych informacji, w tym Formularza Konsultacyjnego.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których może zweryfikować poprawność wybranej Usługi oraz kwotę do zapłaty. Powyższa kwota może ulec zmianie, w sytuacji zmiany pakietu lub zakresu usług o czym klient zostaje zawsze poinformowany. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu, informacje o prawach w zakresie ochrony jego danych osobowych oraz obowiązkach Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym informacje o tym, jak dane osobowa Klienta są przetwarzane, formularz zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy w przypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, lub na odległość oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Po dokonaniu Rejestracji i w zależności od wykupionej Usługi Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK skontaktuje się z Klientem (poczta elektroniczna, komunikator internetowy lub telefon), umówi wizytę w Poradni lub konsultacje on-line, udzieli niezbędnych wyjaśnień oraz prześle odpowiednie dokumenty zgodne w wykupioną Usługą, w tym wskaże rachunek bankowy potrzebny do dokonania zakupu Usługi, zgodę na przetwarzanie danych osobowych itd..
 • Rejestracji można dokonać również na miejscu w poradni. Poradnia mieści się, przy ul. Grodzisko 3a.
 • W przypadku zakupu Usług w siedzibie Poradni, wszystkich niezbędnych informacji udzieli na miejscu personel Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK .

§ 5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży (w siedzibie Poradni)

 • W przypadku zawarcia Umowy w siedzibie Poradni przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem postanowień dotyczących świadczenia usług na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa (w szczególności nie stosuje się przepisów o prawie odstąpienia od umowy przez Konsumenta).

§ 6. Opłaty/Ceny, warunki płatności oraz rodzaje Usług

 • Ceny Usług podawane są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 • Usługi mogą być zakupywane przez Klientów w formie pojedynczych Usług lub Pakietu usług. Klient ma prawo dokonać płatności za wszystkie zamówione usługi jednorazowo lub każda z osobna.
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty 80zł brutto każdorazowo w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, po upływie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, Zamówienie jest anulowane. Pozostałą różnicę ceny (np. wybrany pakiet standard: 350zł – 80zł = 270zł brutto) Klient winien opłacić na Konsultacji lub w przypadku konsultacji online na minimum 2 dni przed Konsultacją.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez przelew na rachunek bankowy Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nr konta: 03 1050 1562 1000 0097 1226 0133.
 • Numer konta podany jest również w mailu zwrotnym od Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK wskazany w wiadomości potwierdzającej zamówienie lub wskazany w innej formie.
 • Możliwe są również płatności gotówką za wybraną usługę. W przypadku wyboru płatności w formie gotówkowej do usług zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa/ na odległość płatność o której mowa w ust. 3 zdanie pierwsze dokonana powinna być 5 dni roboczych od wiadomości z potwierdzeniem złożonego zamówienia. W przypadku braku płatności, po upływie 14 dni od momentu złożenia zamówienia, Zamówienie jest anulowane. Pozostałą różnicę cen (np. pakiet standard: 350zł – 80zł = 270zł) Klient winien opłacić na Konsultacji. W celu dokonania płatności gotówkowej należy skontaktować się z Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK za pośrednictwem e-mail, lub telefonicznie, celem umówienia przekazania zapłaty.
 • Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 • Szczegółowy opis Usług zaprezentowane jest na stronie internetowej www.klaudiaptak.pl. Wskazane opisy pojedynczych Usług oraz pakietów Usług określają również terminy ich realizacji oraz czas ich trwania.
 • W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez Klienta lub nie wykonania zleconych badań Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK ma prawo zakończyć współpracę z Klientem. Opłaty pobrane od pacjenta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotom.
 • W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na przeprowadzenie dodatkowych badań, a Dietetyk w związku z tym postanowi zakończyć współpracę po pierwszej konsultacji, pacjent zostanie o tym poinformowany ustnie, pisemnie lub drogą mailową. Opłata za wykonanie usługi w postaci konsultacji zakończonej z powodu braku zgody Klienta na dodatkowe badania nie podlega zwrotowi. Jeżeli Klient wykupił pakiet usług lub/i usługi dodatkowe, a brak zgody Klienta na dodatkowe badania uniemożliwia dalsze świadczenie usług wobec Klienta wówczas Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za wykupiony pakiet pomniejszony o zrealizowaną konsultację lub/i usługę.
 • W przypadku rezerwacji terminu usługi i braku poinformowania Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK o nieobecności lub chęci zmiany terminu co najmniej na 2 dni robocze przed ustalonym terminem Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK zastrzega sobie prawo do zwrotu pobranej od Klienta opłaty, która może zostać pomniejszona o koszty poniesione przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK w związku z przygotowaniem usługi/ konsultacji, np. koszty przygotowanych materiałów, zamówionych produktów. Zwrot części poniesionej przez Klienta opłaty nastąpi na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata, a w przypadku wpłat innych niż za pośrednictwem rachunku pacjenta, na rachunek podany przez Klienta we wniosku, po złożeniu przez Klienta we wniosku o zwrot opłaty i pozytywnym jego rozpatrzeniu.

§ 7. Formularz Konsultacyjny (Karta Wywiadu), Wyniki Badań

 • W zależności od zakupionej Usługi lub decyzji Dietetyka, Klient otrzyma Formularz Konsultacyjny, który zawiera podstawowe dane Klienta oraz pytania dotyczące: jego stanu zdrowia, przebytych chorób, alergii pokarmowych, aktywności fizycznej, stale przyjmowanych leków oraz prośbę o przesłanie aktualnych Wyników Badań. Klient może być poproszony o przesłanie dodatkowych Wyników Badań.
 • Koszty wykonania Badań obciążają Klienta. W zależności od formy złożenia Zamówienia (online lub w siedzibie Poradni) Klient albo odsyła wypełniony Formularz Konsultacyjny wraz z Badaniami na adres poczty elektronicznej Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK lub na adres siedziby Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK.
 • Świadczenie Usług przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK uwarunkowane jest przesłaniem przez Klienta Formularza Konsultacyjnego i aktualnych Wyników Badań na minimum 2 dni przed Konsultacją. Brak przesłania Formularza Konsultacyjnego, wyników badań lub przesłanie niekompletnych wyników może spowodować brak możliwości świadczenia Usług przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK . Wyniki Badań mogą obejmować w szczególności: badania krwi, nietolerancje pokarmowe, analiza moczu i kału, badania w kierunku pasożytów, bakterii, badania przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób. Klient może być poproszony o przesłanie dodatkowych Wyników Badań, w przypadku gdy informacje przesłane w Formularzu Konsultacyjnym są niewystarczające dla oceny stanu zdrowia Klienta. Koszt wykonania badań zawsze obciąża Klienta.
 • W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez Klienta lub nie wykonania zleconych badań Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK ma prawo zakończyć współpracę z Klientem, po uprzednim poproszeniu o ich wykonanie. O fakcie zakończenia współpracy, Klient zostanie poinformowany za piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Maksymalny czas oczekiwania Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK na przesłanie Wyników Badań to 14 dni roboczych, chyba że technologia wykonania badań przewiduje inny termin. W takim przypadku Usługę ze strony Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK uważa się za wykonaną.
 • Brak wypełniania Formularza Konsultacyjnego lub udzielenie niepełnych informacji, w tym także nieprzesłanie aktualnych Wyników Badań, może spowodować, iż świadczenie Usług ze strony Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK może okazać się niemożliwe lub utrudnione. W takim przypadku Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK może odmówić udzielania świadczenia Usług kierując się dobrem Klienta, po uprzednim poproszeniu klienta o uzupełnieniu brakujących informacji. W takim przypadku Usługę ze strony Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK uważa się za wykonaną.
 • Po przesłaniu Formularza Konsultacyjnego wraz z załącznikami, Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK w zależności od rodzaju wykupionej Usługi albo kontaktuje się z Klientem celem umówienia wizyty Konsultacyjnej albo dokonuje innych czynności, w zależności od tego jakiego rodzaju Usługa została wykupiona.
 • Koszty przesłania wypełnionego Formularza Konsultacyjnego oraz Wyników Badań do Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK ponosi Klient.

§ 8. Poradnia, Konsultacje (Wizyty Kontrolne) oraz Usługi online

 • Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK świadczy usługi stacjonarnie w siedzibie Poradni lub online, za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych. To gdzie i w jakiej formie świadczona jest Usługa zależy od tego, jaka Usługa została przez Klienta zakupiona. Jeśli zakupiona Usługa nie zawiera Konsultacji (Wizyty kontrolnej) w siedzibie Poradni, to Usługa taka świadczona jest wyłącznie online, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
 • Przebieg Konsultacji oraz inne niezbędne czynności zostały szczegółowo opisane na Stronie Internetowej. Na Stronie Internetowej opisane są czynności, jakie Klient winien dokonać przed spotkaniem z Dietetykiem tj. przesłać Formularz Konsultacyjny oraz aktualne Wyniki Badań., zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Konsultacja umawiana jest z Klientem przez Dietetyka Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK w sposób dogodny dla obu Stron (data i godzina).
 • Konsultacja jest pierwszym bezpośrednim spotkaniem z Dietetykiem i ma charakter zapoznawczy. Konsultacja odbywa się w formie wywiadu, podczas którego Klient przekazuje Dietetykowi aktualne Wyniki Badań, o ile nie przekazał ich za pośrednictwem Formularza Konsultacyjnego lub w inny sposób (np. e-mailem). Klient w trakcie Konsultacji (Wizyty Kontrolnej) może być ważony i mierzony oraz udziela odpowiedzi na pytania Dietetyka. W przypadku Konsultacji on-line, czynności takie jak mierzenie, ważenie Klient wykonuje samodzielnie, przy pomocy dostępnych dla niego środków. Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nie zapewnia sprzętu do pomiarów wagi i miar w przypadku dokonywania ich samodzielnie przez Klienta w ramach Konsultacji on-line. Klient może być zawsze poproszony przez Dietetyka o przesłanie dodatkowych Wyników Badań. Koszt wykonania badań zawsze obciąża Klienta.
 • Brak przygotowania się do wizyty w zakresie wskazanym jak wyżej, może spowodować konieczność przełożenia Konsultacji (Wizyty kontrolnej) za co Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK nie ponosi odpowiedzialności.
 • Każda Konsultacja (Wizyta Kontrolna) jest ograniczona czasowo. Przekroczenie przeznaczonego czasu przez Klienta powoduje konieczność uiszczenie przez niego dodatkowej opłaty, na zasadach i warunkach określonych na Stronie Internatowej.
 • Maksymalny czas oczekiwania Dietetyka na Klienta w ramach Konsultacji (Wizyty Kontrolnej) to 15 minut w siedzibie Poradni (dopuszczalne spóźnienie). Po upływie tego terminu Konsultacja lub Wizyta Kontrolna uważana jest za odbytą.
 • W przypadku spóźnienia na wizytę umówionego z Klientem Dietetyka Konsultacja (Wizyta Kontrolna) odbędzie się w pełnym wymiarze czasu umówionego spotkania, najszybciej jak to tylko możliwe lub w przypadku braku zgody Klienta na przesunięcie czasu spotkania zostanie dokonany zwrot odpowiedniej części opłaty za Usługę dokonaną przez Klienta.
 • Konsultację (Wizytę Kontrolną), Klient może odwołać maksymalnie 2 dni robocze przed, w przeciwnym wypadku Konsultacja lub Wizyta Kontrolna uważana jest za odbytą. Nowy termin spotkania Klienta z Dietetykiem ustalany jest w sposób dogodny dla obu Stron (data i godzina).
 • Niezależnie od powyższego, wszelkie zmiany dotyczące terminu konsultacji lub realizacji usługi należy zgłaszać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, numeru kontaktu telefonicznego wskazanego w § 1 lub pisemnie na adres podany również w § 1.
 • W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaistniałej zmianie.
 • Po Konsultacji (Wizycie Kontrolnej) i przekazaniu kompletu aktualnych Wyników Badań, w terminie do 10 dni roboczych Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK przesyła droga elektroniczną (pocztą e-mail) informację dotyczące diety, suplementacji, zaleceń dla Klienta (plan żywieniowy i suplementacyjny). Klient może również odebrać wskazane informacje osobiście w siedzibie Poradni w ustalonym wcześniej terminie.
 • Usługi świadczone przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK mogą być również świadczone on-line, za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych, telefonicznie. Usługi te świadczone są obok Konsultacji (Wizyt kontrolnych) albo tylko w tej formie w zależności od formy wybranej przez Klienta. O tym jaką formę udzielania świadczeń przybiorą Usługi świadczone przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK , zawsze decyduje opis danej Usługi dostępny na stronie internetowej www.klaudiaptak.pl. lub indywidualne ustalenia między Klientem a przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK. W przypadku korzystania przez Klienta z Usług online, w terminie do 10 dni roboczych od daty zakupu Usługi i przekazaniu kompletu aktualnych Wyników Badań (w zależności od wybranej Usługi lub decyzji Dietetyka), Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK przesyła droga elektroniczną indywidualnie dobrane zalecenia żywieniowe oraz suplementacyjne (plan indywidualny).
 • W ramach Usługi online Klient ma prawo do sformułowania problemu dotyczącego jednej osoby. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych odpowiedzi udzielane są do 3 dni roboczych.
 • Rozmowy za pośrednictwem Komunikatora internetowego mogą być nagrywane, za zgodą Klienta Klient jest zawsze informowany o rozpoczęciu nagrywania przed rozpoczęciem rozmowy.
 • Wszelkie pytania do Dietetyka dotyczące zaleceń, diety oraz suplementacji mogą być kierowane tylko podczas Konsultacji (Wizyty Kontrolnej), chyba że dana Usługa przewiduje możliwość udzielania odpowiedzi tylko online przez Dietetyka. W przypadku braku takiej opcji Klient ma prawo zadać dodatkowe pytania Dietetykowi za dodatkową opłatą, zgodną z aktualnym cennikiem usług dostępnym na www.klaudiaptak.pl.
 • Konsultacje Kontrolne (objęte niższą stawką) są wyłącznie dla stałych klientów, którzy w ramach świadczonych usług zachowują ciągłość kontaktu na warunkach ustalonych z Dietetykiem.
 • Klient wyraża zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych, które dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych, w postaci konsultacji w formie plików wysyłanych w formie załącznika (w formacie PDF).
 • W zakresie otrzymywania treści cyfrowych, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14- dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a co za tym idzie oświadcza, iż wie, że zgoda taka powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1) i 13) ustawy o prawach konsumenta.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności objętych niniejszym Regulaminem, świadczeniem Usług i innych jest Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK , woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Grodzisko, nr 3a, 35-060, poczta Rzeszów, Numer NIP: 8191669668, Numer REGON: 382046486, adres do doręczeń: ul. Grodzisko, nr 3a, 35-061, poczta Rzeszów Telefon: +48 661 152 205, E-mail: [email protected]. Szczegóły przetwarzania danych osobowych: https://klaudiaptak.pl/polityka-prywatnosci/
 • Każdy może skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt do niego znajduje się w § 1 Regulaminu.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Klienta.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, identyfikatorów rozmówcy komunikatora internetowego, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON), oraz danych o stanie zdrowie (stan fizyczny oraz psychiczny, na podstawie wywiadu oraz Wyników Badań). Itd.
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności do: a. niezbędnym do wykonania umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO; b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO; c. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; d. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; e. oferowania Klientom usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów)
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Nie dotyczy to zgody marketingowej, która jest nieobowiązkowa.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, otrzymania kopii danych, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 10 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • Klient będący Konsumentem, który złożył zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej, telefonu (umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa), może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 • Konsument może odstąpić od umowy informując Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK określony w § 1 , bądź adres poczty elektronicznej – [email protected].
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK przyjęła jego Zamówienie, to Zamówienie przestaje wiązać.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli zamówiona przez Klienta Usługa została wykonana przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK . W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 11. Reklamacja

 • Reklamację można złożyć w dowolniej formie. Można skorzystać z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wysłać reklamację na adres [email protected].
 • Zgłoszenie reklamacji winno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, i informację czy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Usługi, rodzaj reklamowanej Usługi, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

§ 12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony Internetowej oraz usług pobocznych z tym związanych może o tym fakcie powiadomić Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK .
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK może zgłaszać mailowo pod adres [email protected].
 • Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 • Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

§ 13. PRAWA KONSUMENTA

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 1. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

§ 14. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami, także przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 • Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania Regulaminu w całości lub części, jak i fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp. Znajdujących się w Regulaminie oraz na stronie www.klaudiaptak.pl oraz oficjalnych portalach społecznościowych Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK pod groźbą sankcji prawnych.
 • Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK , nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK informacji o zmianie Regulaminu (Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub od dokonania powiadomienia Klienta przez Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK (Zamówienia składane w siedzibie Poradni). Klienci, którzy złożyli już Zamówienia zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian. Wyrażenie braku zgody przez Klienta na taką zmianę poczytuje się jako oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie głównej strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
 • Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ,
 • Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
 • Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji; e.
 • Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Załącznik nr 6 – Regulamin Karty Podarunkowej