Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zachowuje bezpieczeństwo pozyskanych danych osobowych.

 • Administratorem Danych Osobowych jest Klaudia Ptak, DIETETYKA I TRENING KLAUDIA PTAK, adres: KLAUDIA PTAK, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Króla Kazimierza, nr 10b, lok. 20, 35-061, poczta Rzeszów, Numer NIP: 8191669668, Numer REGON: 382046486, dodatkowe miejsce wykonywania działalności: Polska, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, nr 16, lok. 24, 35-105, adres do doręczeń: ul. Króla Kazimierza, nr 10b, lok. 20, 35-061, poczta Rzeszów, Telefon: +48 661 152 205, E-mail: [email protected], zwana dalej Administratorem.
 • Na stronie www.klaudiaptak.pl zbieramy następujące informacje, w tym dane osobowe:- adres e-mail,*
  – imię i nazwisko, *
  – temat i treść wiadomości, * * (formularz kontaktowy)
  – adres IP urządzenia.

Adres IP urządzenia, to informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 • Gdy następuje zawarcie umowy o świadczenie usług/ zlecenia/ dzieło możemy zbierać:
 • podstawowe dane identyfikacyjne przykładowo: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres stały, e-mail, telefon, dane firmy(nazwa, NIP), dane pracowników;
 • dane szczególnych kategorii: wiek, wzrost, waga, stan zdrowia(np. spożywanie alkoholu, palenie papierosów, choroby, alergie, aktywność fizyczna, przyjmowane leki, zawód, PESEL itd.), wyniki badań, (ułożenie planu żywieniowego, ułożenie planu treningowego)*.Niektóre dane przekazywane przez Państwa, mogą być kwalifikowane jako szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe-np. stan zdrowia,). W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podstawą przetwarzania danych wrażliwych jest art. 9 ust. 2 lit.
  a RODO tj. Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie takich danych w celach realizacji umowy. Za zgodę również uważa się wysłanie Administratorowi danych w celu zawarcia umowy, z zakresu ułożenia planu żywieniowego, czy planu treningowego.
 • Podanie danych, o których mowa powyżej, jest konieczne w celach:- kontaktu (mailem, formularzem kontaktowym) i korzystania z usług dostępnych, w tym w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem;
  – wykonania umowy o świadczenie usług/ zlecenia/ dzieło (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  – w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera (propozycje marketingowe, ciekawe informacje przekazywane przez Administratora)– przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo wypisać.
 • Jako Administrator jestem obowiązana do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania firmy i zachowania zasady rozliczalności.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przetwarzania potencjalnych roszczeń z umowy, a w każdym przypadku przez okres wymagany przepisami prawa.
 • dokumenty rozliczeniowe do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 • dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres roku celem zachowania zasady rozliczalności (dotyczy strony internetowej), chyba, że są bezpośrednio związane z realizacją umowy.
 • dane dla celów marketingowych/newsletter. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; – o ile taka zgoda była udzielona.
 • dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres roku celem zachowania zasady rozliczalności (dotyczy strony internetowej.), chyba, że będą to dane związane z wykonywaniem umowy czas ten zostanie odpowiednio wydłużony.

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów np. zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

 • Źródłem przetwarzanych przez Administratora są osoby, których dane dotyczą, czyli przez samych Państwa.
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  -art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, z uwzględnieniem pkt. 8 powyżej,
  – art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest tworzenie danych statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem adresów IP urządzeń, o których mowa w pkt. 7 powyżej, oraz ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń do czasu ich przedawnienia,
  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach – w przypadku świadczenia usługi newslettera/ zgód marketingowych.
 • Niektóre dane przekazywane przez Państwa, mogą być kwalifikowane jako szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe-np. stan zdrowia,). W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podstawą przetwarzania danych wrażliwych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie takich danych w celach realizacji umowy. Za taką zgodę również uważa się, gdy osoba wysyła ww. dane w celu zawarcia umowy.
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 • Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 • Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów w zakresie informacji wymaganych:-podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmie księgowej, firmie prawniczej, firmie informatycznej; organom administracji państwowej i podmiotów sprawujących władzę publiczną w ramach obowiązków przez prawo nałożonych; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KAS, ZUS, PEFRON, GUS), podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, np. obsługa informatyczna, IT.
 • Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych w rozumieniu RODO. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 22 ust. 2 RODO z uwzględnieniem podstaw przetwarzania, przy czym w przypadku danych wrażliwych, o których mowa powyżej, podstawą przetwarzania jest Państwa wyraźna zgoda.
 • Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO;
  dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą koszowi sporządzenia kopii 1zł za stronę;
  poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO;
  usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO
  ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
  przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  – wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),
  wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO .
 • W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  – przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 14, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w nagłówku.
 • Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • W celu realizacji usługi Newslettera, Użytkownik musi wyrazić uprzednią zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę (złożyć sprzeciw) na otrzymywanie Newslettera, przy czym takie wycofanie zgody (złożenie sprzeciwu) nie ma mocy wstecznej.

Polityka prywatności – pliki cookies.

 • Przy korzystaniu ze strony www.klaudiaptak.pl prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.
 • Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie, gdy odwiedzasz różne strony. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 • Na stronie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 • Strona wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:

Konieczne do działania stron – Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Poprawiające wydajność – Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z ze strony poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie.

Poprawiające funkcjonalność – Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

 • Korzystając ze możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących zaufanych podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook.
 • Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości strony.
 • Administrator Danych Osobowych wdrożyła zabezpieczenia, środki techniczne, organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.